dilluns, 4 de novembre de 2019

Instruccions per a les famílies per entrar al GESTIB

FINALITATS
A l’eina Gestib 2.0 els pares/mares/tutors podran accedir per:
1. Veure la informació acadèmica trimestralment (butlletins de notes).
2. Accedir a informació tipus llibres de text, horari general del centre, faltes d’assistència, …
3. Justificar les faltes d'assistència dels seus fills mitjançant aquesta eina.
COM ACCEDIR
Per accedir a la pàgina web del GESTIB 2.0, necessitarem un usuari i una contrasenya. https://www3.caib.es/xestib/?idioma=es on s'accedirà per l'opció Alumnat/Famílies.


NOU USUARI GESTIB
Des de secretaria, s'estan repartint uns formularis de sol·licitud de comptes d'usuari per aquelles famílies que ho hagin tingut mai usuari de Gestib. Heu de comprovar que totes les dades són correctes i l'heu de retornar a l'escola, degudament signat. En breu temps, es rebrà un sms al mòbil amb un usuari i contrassenya.
Wf accesFamilies.PNG
CONTRASENYA
En cas que la contrasenya hagi caducat o s'hagi oblidat es pot fer servir l'opció “He oblidat la contrasenya” que hi ha a la mateixa pantalla d'accés al Gestib.
En aquest moment s'obrirà una pantalla en la qual es demana emplenar uns camps relatius a les dades de la persona per poder confirmar que és un usuari de l'aplicació.
Wf oblitContrasenya.PNG
Per acabar s'ha de pitjar el botó Envia. Fet això es posa en marxa un procés per generar la nova contrasenya, que un cop acabat, envia a l'usuari la nova contrasenya, via sms, al telèfon mòbil que hagi indicat a la pantalla anterior. La nova contrasenya rebuda, que és provisional per raons de seguretat, s'ha de canviar abans de 24 hores.
EI període de vigència de la contrasenya és d'un any a comptar a partir del dia que es fa un canvi de contrasenya o un reinici.
És important tenir totes les dades ben actualitzades a la fitxa dels pares del centre, en especial el número de telèfon, ja que, en cas contrari, en el moment de sol·licitar una nova contrasenya, aquesta no es podrà generar automàticament. En aquest cas cal comunicar els canvis la secretaria de l’escola.
USUARI BLOQUEJAT   
Si s'han fet diferents intents d'accés al GestIB sense èxit això farà que l'usuari quedi bloquejat. Per resoldre aquesta incidència es recomana sol·licitar una nova contrasenya. Per això s'han de seguir les passes indicades en el punt anterior.