divendres, 10 de juliol de 2020

Procés de matriculació
FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓ

  • Document nacional d’identitat (DNI), NIF o passaport del pare/mare/infant ( si en té)
  • Fotocòpia del llibre de família (només el full on figurin pares i infant)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
  • Fotocòpia del llibre de vacunes (només full de vacunes)
  • En el cas de custòdia No compartida: documentació que justifiqui la situació.
  • Resguard de la quota anual de material d’aula de 45€ (Ed. Infantil i UEECO) o de 60€ (Primària). Ens heu de fer arribar el resguard del pagament de forma presencial o escanejat per correu electrònic a ceipmarededeudelcarme@educaib.eu

IMPRESOS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)

SERVEIS COMPLEMENTARIS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)