ajudes de menjador

NOVETAT EN LES AJUDES DE MENJADOR

S'ha publicat al BOIB núm.153 de dia 6 de novembre de 2021 la resolució per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021/22.

El nombre de sol.licituds rebudes excedeix el pressupost màxim establert en la convocatòria, per la qual cosa el procediment de concessió s’ha de resoldre parcialment amb el límit de crèdit autoritzat, mentre la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s’ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

Podeu consultar el resultat de la vostra sol.licitud, amb el codi que se vos va facilitar a la secretaria del centre, clicant damunt dels documents.

Annex_3.pdf

Tothom que aparegui al llistat de l'annex 1 (amb assignació econòmica) i de l'annex 3 (sense assignació econòmica), han de signar l'acceptació de l'ajut, descarregant el document superior i imprimir o demanant a la secretaria de l'escola.

Annex_1_Soc.pdf

Annex 1: Ajuts concedits amb assignació econòmica (pàgines 176 i 177)

Annex_3_Soc.pdf

Annex 3: Ajuts concedits, sense assignació econòmica (pàgina 43)

Annex_4_Soc.pdf

Annex 4: Ajuts denegats, amb especificació del motiu de denegació (pàgina 55)

LLISTAT DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL DE LES AJUDES DE MENJADOR.

Haureu de recollir el rebut d’alta de sol.licitud a l’escola, on trobareu el codi corresponent per a consultar les llistes. Si el codi no es correspon amb cap dels publicats, voldrà dir que ha quedat exclòs per falta de documentació o per no cumplir els requisits.

El període de reclamacions serà fins dia 31 de setembre.

Aquestes reclamacions s'han de presentar a la secretaria del centre amb l'argumentació corresponent, i si fa falta, amb la documentació adjunta que es consideri oportuna.

Una vegada resoltes totes les reclamacions, s'ha de publicar al BOIB la resolució de concessió dels ajuts, i el centre publicarà el llistat definitiu.